A weboldal használatával Ön jóváhagyja a cookie-k alkalmazását. Cookie szabályzat Rendben
 
Hirdetés

Adat- és Cookie kezelési szabályzat

 

A CIVIL KÖRÖZÉSI RENDSZER

ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Civil Körözési Rendszert (röviden: CKR, elérhetősége: www.civilkorozes.hu), online internetes szolgáltató portál üzemeltetője a CKR Informatikai Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 6. cégjegyzékszám: 11-09-022847, továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő). Ezen adatkezelési és cookie kezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info-tv) rendelkezései alapján, és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak figyelembe vételével készült. A Szabályzatban foglaltakat a Szolgáltató magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

1. Fogalmak,  meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2. Adatkezelő:

CKR Informatikai Kft. a www.civilkorozes.hu webcímen elérhető Civil Körözési Rendszer tulajdonosa és üzemeltetője.

Cégjegyzékszám:  11-09-022847
Székhelye: 2800 Tatabánya, Teleki László út 6.
Adószám: 4952640-2-11
Ügyvezető: Pándi Ákos
Telefonszám: +36-30-821-3765
E-mail cím: info@ckr.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80621/2014.

  3. A CKR adatkezelési alapelvei :

A CKR honlapjának látogatása, valamint a rendszer felhasználói (továbbiakban: Felhasználók) által a CKR-ben rögzített, és így nyilvánosságra hozott körözések adatainak megtekintése díjmentes, regisztrációhoz nem kötött, és e tevékenység során nem válik szükségessé személyes adatok megadása sem. A Szolgáltató tehát semmilyen formában nem kezeli a CKR portált megtekintő, de nem regisztrált Felhasználók személyes adatait.

A CKR úgynevezett cookie-kat használ szolgáltatásainak optimalizálása céljából. A Szolgáltató által  használt cookie-k nem kezelnek és továbbítanak személyes adatokat, továbbá nem alkalmasak sem a Felhasználók azonosítására sem követésére. A CKR által használt cookie-król részletesebb tájékoztatást olvashat a Szabályzat 16. pontjában.  A Felhasználók az index-oldalon, illetve a regisztráció során  történő figyelmeztetések tudomásul vételével, hozzájárulnak a cookie-k, használatához.

A CKR bizonyos szolgáltatásai (Körözések felvitele a rendszerbe, „Érték / infó trezor” és „Fürkész” szolgáltatások használata, bizonyos fórumtémák olvasása és a fórumban történő hozzászólások, valamint a körözött tételekkel kapcsolatos hozzászólások) regisztrációhoz kötöttek (továbbiakban: Regisztrációhoz kötött szolgáltatások). Az önkéntes regisztrációval a Felhasználók egyúttal elfogadják a Szabályzatban foglaltakat és ezzel egyszersmind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató - a CKR működéséhez elengedhetetlenül szükséges - önként megadott személyes adataikat kezelje a Szabályzatban foglaltak szerint.  

A Civil Körözési Rendszer díjköteles szolgáltatásainak igénybe vételéhez - a mindenkor érvényben lévő számviteli jogszabályok alapján - Felhasználóknak meg kell adniuk számlázási adataikat is. Ezen adatokat a Szolgáltató csak és kizárólag számlázási célból használja fel egyéb célból nem kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja.  

E Szabályzat a Felhasználók adatainak kezelésével kapcsolatban egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatást tartalmaz. A Szabályzatban rögzítésre került az adatkezelés célja,  jogalapja és időtartama, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra, továbbá az adatok megismerésére jogosult személyek köre. A Szabályzat tartalmazza ezen felül a Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

4. Az adatkezelés célja:

Az Info-tv rendelkezései alapján  személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet és az adatkezelésnek minden szakaszában e célhoz kötöttnek kell lennie. Továbbá, csak a szükséges ideig és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.  Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

A Civil Körözési Rendszer által végzett adatkezelés, megfelel az Info-tv-ben foglaltaknak. Célja, hogy a rendszer Felhasználói számára a lehető leghatékonyabb szolgáltatást nyújtsa. A Felhasználók adatait, kifejezett beleegyezésük esetén a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai, marketing és piackutatási célokra is. A CKR kizárólag a Felhasználók azon adatait kezeli, melyek ezen célok elérése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, a kezelt adatokat a megjelöltektől eltérő célokra nem használja fel. (Ez nem vonatkozik az egyéb jogszabályok alapján a Szolgáltató számára kötelező adattovábbításokra.)

5. Az adatkezelés jogalapja:

A CKR adatkezelésének jogalapja  - az Info-tv-ben foglaltakra figyelemmel – az érintett Felhasználók hozzájárulása. A regisztráció során a személyes adatok önkéntes kitöltésével és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a Felhasználók magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el jelen Szabályzatot, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató e Szabályzatban foglaltak szerint személyes adataikat kezelje.

A cselekvőképtelen, illetőleg korlátozottan cselekvőképes kiskorú személyek regisztrációja a vonatkozó jogszabályok alapján nem kötött törvényes képviselőjük beleegyezéséhez, mivel a regisztráció során tett nyilatkozatok, a mindennapi életben rendszeresen előforduló regisztrációs folyamatokkal egyező jellegűek.

6. A kezelt adatok köre:

A Civil Körözési Rendszer kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználók a regisztráció, illetőleg a körözések feltöltése során Önként szabad akaratukból visznek fel a rendszerbe. 

A regisztrációhoz a Felhasználóknak meg kell adniuk vezeték- és keresztnevüket, felhasználó nevüket, születési évüket, azon település nevét, ahol élnek, valamint e-mailcímüket. A megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A regisztrációhoz a Felhasználóknak meg kell adniuk egy általuk kiválasztott jelszót is, mely azonban a Felhasználón kívül más számára nem hozzáfélhető. (A jelszó elfelejtése esetén a rendszer új jelszót generál és küld el a Felhasználó e-mailcímére.) A regisztráció során a Felhasználók megadhatják a fenti adatokon túl nemüket és mobiltelefonjuk hívószámát is. Ezen adatok megadása nem kötelező kizárólag statisztikai célokat szolgál, illetve a Felhasználókkal történő kommunikációt könnyíti meg.  

Az önkéntes regisztrációval a Felhasználók automatikusan elfogadják a Szabályzatban foglaltakat és ezzel egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató az általuk megadott személyes adatokat  kezelje a Szabályzatban foglaltak szerint.  

7. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a regisztráció aktiválásával kezdődik meg, melyet a felhasználók önmaguk végeznek el, és a regisztráció önkéntes, vagy a Szolgáltató általi kényszer törlésével ér véget.

A Felhasználók mind a rendszerbe saját maguk által felvitt körözéseket, mind regisztrációjukat önmaguk, a Szolgáltató közreműködése nélkül is bármikor törölhetik. A Szolgáltató azon Felhasználókat regisztrációjának kényszertörlését hajtja végre, akik sorozatosan és / vagy durván megsértik az ÁSZF-et, illetve a CKR Adatkezelés Szabályzatát, továbbá amely felhasználók 2 éven túl inaktívak maradnak a rendszerben.

A Felhasználóinak rendszerben végzett tevékenységét a CKR – biztonsági okokból - naplózhatja, mely naplóadatokat maximum 6 hónap elteltével, vagy a felhasználó regisztrációjának törlésekor automatikusan töröl.

A fentiekben meghatározott időintervallumon túl a Szolgáltató az adatokat anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák készítéséhez, ezen adatok anonim jellegükből adódóan már nem számítanak személyes adatnak.

A Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban saját eljárása megfelelőségének igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni kártérítési igényének alátámasztása érdekében jogosult szükséges mértékben felhasználni a Felhasználó adatait, ha a jogvita vagy kártérítési igény az adatra egyébként irányadó törlési határidő előtt felmerült.

A Felhasználók számviteli jogszabályok alapján kezelt adatainak nyilvántartása  (díjköteles szolgáltatások igénybe vétele esetén a számlázási és fizetési adatok) a Szolgáltató által, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. Ezen adatok regisztráció törlésével egyidejűleg  történő törlésére a Felhasználóknak természetesen nincs módja.

8. A Felhasználók adatainak módosítása, törlése:

A Felhasználók a CKR-be felvitt adataikat a fentiekben foglaltakra figyelemmel saját maguk módosíthatják illetve törölhetik bármikor tetszés szerint.

Amennyiben a rendszer meghibásodása, vagy a Felhasználó akadályoztatása, illetőleg egyéb méltányolható okból kifolyólag a Felhasználó nem képes adatainak törlésére, úgy személyesen, vagy írásban – személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását követően – kérheti a CKR-ben szereplő adatok módosítását, vagy törlését, melyet a szolgáltató 5 munkanapon belül elvégez.

9. Moderálás és a Felhasználók által feltöltött adatokkal kapcsolatos felelősség vállalás:

A CKR moderálása, tehát az oldalra a Felhasználók által feltöltött tartalmak ellenőrzése és a nyilvánvalóan jogsértő adatok törlése folyamatos, ugyanakkor a körözések CKR-ben történő megjelenése, közzététele nem kötött a moderáláshoz. Tehát a hirdetések moderálása utólagos és arra a Szolgáltató nem vállal magára nézve kötelező határidőt. A moderálás időpontja nagyban függ az oldal felhasználói leterheltségének nagyságától. Bár a CKR általános szerződési feltételeiben megfogalmazott szabályok kizárják, hogy a Felhasználók jogsértő tartalmakat töltsenek fel az oldalra, a gyakorlatban mégis előfordulhat, hogy egyes Felhasználók ilyen jellegű körözéseket, kommenteket, vagy egyéb tartalmi elemeket helyeznek el az oldalon. Ezen tartalmakért a Szolgáltató felelőséget vállalni, a fentiekre is figyelemmel, nem tud, de minden tőle telhető intézkedést megtesz a jogsértő tartalmak törlése érdekében.

A moderálás jogát tehát a Szolgáltató, az általános szerződési feltételekben foglaltakra is figyelemmel fenntartja saját maga számára. A vitás tartalmakat a Szolgáltató a jogvita megnyugtató eldöntésének idejére zárolhatja.

10. Közérdekből nyilvános adatnak minősülő adattartalmak:

A CKR tartalmazhat közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatokat, melyet a Szolgáltató a Rendőrség, vagy más állami hatóság nyilvános honlapjáról vesz át, és tesz közzé. A Szolgáltató ezen adatok valóságtartalmáért nem tud felelőséget vállalni, azonban a közzététel helyére ezen körözések esetében utalás történik a rendszerben.

11. Értesítések, hírlevelek, az oldalon megjelenő reklámok és a CKR szakmai partnereinek ajánlatai:

A Civil Körözési Rendszerben történő regisztrálás során, illetőleg azt követően bármikor a regisztrált  Felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy az általuk megadott e-mail címen keresztül a CKR-től időközönként hírleveleket kapjanak, valamint, hogy a CKR folyamatosan értesítse őket az általuk kiválasztott kategóriákban feladott körözésekről, továbbá, hogy a CKR szakmai partnerei specifikus személyre szabott szakmai ajánlatokat küldjenek számukra. 

Amennyiben a Felhasználók a CKR ezen szolgáltatására igényt tartanak az erre a célra szolgáló úgynevezett jelölőnégyzetek (más néven: checkbox-ok) megjelölésével  saját maguk fogadhatják el a szolgáltatások aktiválását, és ugyan ilyen módon tilthatják is le bármikor a szolgáltatásokat. Amennyiben a Felhasználó ezen chekboxokat megjelöli, azzal egyértelmű hozzájárulását adja e szolgáltatások aktiválásához. Ezen szolgáltatások díjmentesek és egymástól függetlenül is használhatók.  A Felhasználók számára a CKR egyes – értelemszerűen az automata értesítési és hírlevél küldési funkciókra épülő – szolgáltatásai abban az esetben nem elérhetők, ha a Felhasználó ezen funkciók aktiválását nem engedélyezte. A CKR azon Felhasználóinak, akik a fentiekben foglaltak szerint - a chekboxok megjelölésével - nem adták ahhoz egyértelmű és kifejezett hozzájárulásukat, nem küld értesítéseket, hírleveleket, egyéb reklámokat, illetőleg szakmai partnereink részére sem továbbítjuk ezek Felhasználók adatait. A Felhasználók ezen hozzájárulásukat a rendszer használata során bármikor önállóan visszavonhatják saját felhasználói fiókjukban, a fent említett chekboxok megjelölésének törlésével. A visszavonást követően ezen funkciók inaktívak lesznek a Felhasználó számára.

A Szolgáltató a CKR üzemeltetése során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései betartásra kerüljenek.

12. Érték / infó trezor funkció:

Az Érték / infó trezor a Civil Körözési Rendszer egy speciális alkalmazása, melynek funkciója, hogy a Felhasználók számára értéket jelentő bármely dologról fényképes, vagy szöveges információt tároljon el olyan formában, hogy annak eltűnése esetén ezen információk hatékonyan felhasználhatók legyenek a körözés keresés során. Ezen szolgáltatás díjköteles és csak a regisztrált felhasználók számára vehető igénybe. Egy trezorban egy dolog adatai tárolhatók el. A trezorok a felhasználói fiókokon belül, de azoktól függetlenül, külön jelszóval zárhatók és nyithatók. A trezorok jelszavait a Felhasználók adatbiztonságának fokozása érdekében a Szolgáltató semmilyen formában nem tartja nyilván és nem őrzi meg, továbbá ezek a jelszavak emlékeztető útján sem generálhatók újra. Így a jelszót beállító Felhasználón kívül a trezorhoz más nem fér hozzá. A trezor tartalma csak és kizárólag jelszóval kinyitott állapotban, csak és kizárólag a trezor tulajdonosának számára hozzáférhető, csak ő törölheti és módosíthatja azt. Egyéb esetben a trezor tartalma a szolgáltatás lejártát követően automatikusan törlődik. Azon dolgok körét, melyekkel kapcsolatos információkat a trezorban a Felhasználók elhelyezhetnek a szolgáltató nem határozza meg, de a trezor tartalmának feltöltése nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy egyéb jogsértést, illetőleg a trezor alkalmazás nem vehető igénybe bűncselekmény, vagy egyéb jogsértés elkövetéséhez.     

13. Adattovábbítás:

A CKR felhasználóinak személyes adatait abban és csak abban az esetben továbbítja a Van segítség elnevezésű alkalmazásában feltüntetett szakmai partnerei számára, ha ehhez a Felhasználó az erre szolgáló checkbox megjelölésével kifejezetten hozzájárult. A Felhasználó hozzájárulása esetén a Szolgáltató a Felhasználó vezeték és keresztnevét, e-mail címét, valamint a rendszerbe a Felhasználó által felvitt releváns körözés adatlapjának elérhetőségét továbbítja szakmai partnerei felé. Ezen  adattovábbítás célja az, hogy a CKR szakmai partnerei az adott körözés alapjául szolgáló esemény vonatkozásában szolgáltatásaikat ajánlhassák fel a Felhasználó számára.

 A Szolgáltató csak és kizárólag olyan szakmai partnere számára továbbít személyes adatokat, mely partnerek nyilatkozatukkal igazolták, hogy az adatkezelésük során betartják a vonatkozó jogszabályokat. Ezen nyilatkozatok beszerzésével, továbbá a partnereinek körültekintő kiválasztásával a Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz, ezen túlmenően nem tud felelőséget vállalni a partnerei által folytatott adatkezelésért.

A CKR fentiek szerint történő adattovábbítását a felhasználók bármikor önállóan letilthatják, illetve újra engedélyezhetik. Az adattovábbítás letiltását követően a CKR nem küld partnereinek adatokat az adott Felhasználóról, azonban a még engedélyezett időszakban történt adattovábbítások alapján a partnereink által a későbbiekben küldött ajánlatokért felelőséget vállalni nem tudunk. 

14. Az adatok tárolásának helye, módja, adatbiztonsági intézkedések:

A Civil Körözési Rendszer internetes portál szerver szolgáltatója a Web-Server Kft. (székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5, cégjegyzékszáma: 09-09-011599, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 64601/2013, internetes elérhetősége: web-server.hu). Tehát a CKR által tárolt adatok a Web-Server Kft. szervertermében kerülnek elhelyezésre.

A Szolgáltatató a CKR működtetése keretében végzett adattárolás során minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak tárolására az Infó-tv-ben foglaltak betartásával kerüljön sor. Különös tekintettel a titkosság, és az adattartalmak hiteles megőrzésének és a jogosultaknak az adatokhoz való szabad hozzáférésének követelményére.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a CKR működésével kapcsolatba hozható jogsértések esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, mely együttműködés kiterjedhet a CKR adatbázisaiból történő – jogszabályok alapján kötelező – adatszolgáltatásra is.

15. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított Adatvédelmi Szabályzatot. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

16. Cookie kezelés és felhasználói IP címek rögzítése:

A CKR úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ szolgáltatásainak optimalizálása céljából. A cookiek kisméretű információs fájlok (nem programok), melyek a Felhasználók számítógépéről személyhez nem köthető információkat közvetít a CKR weboldala felé, a Felhasználók böngészési szokásairól. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató a Felhasználók számára kényelmesebbé tegye a weboldal működését, illetve a weboldal szolgáltatásait leginkább a felhasználói igényeknek megfelelően alakíthassa. A cookiek alkalmazása során személyes adatnak minősülő adatok nem kerülnek kezelésre és továbbításra, a cookiek által továbbított adatok alapján a Felhasználók nem azonosíthatók és nem követhetők.

A Felhasználók az index-oldalon, illetve a regisztráció során  történő figyelmeztetések tudomásul vételével, hozzájárulnak a cookie-k, használatához. A Felhasználóknak lehetősége van a sütik elutasítására illetve arra, hogy csak bizonyos cookiek alkalmazását fogadják el. A cookiek alkalmazásának elutasítása esetén, a CKR bizonyos funkciói az adott Felhasználó számára nem, vagy csak korlátozott mértékben használhatók.

A CKR oldal egyaránt használhat időleges és állandó cookikat. Az időleges cookiek a böngésző bezárásakor törlődnek, az állandó cookiekat a böngésző bezárása nem törli automatikusan. Ezek törlésükig, vagy érvényességi idejük lejártáig a számítógépen maradnak.

Több böngésző a cookiekat automatikusan fogadja, de a cookiek fogadása a Felhasználó által használt böngészőkben, a Felhasználó által önállóan  is kikapcsolható.

A CKR rögzítheti a Felhasználók által használt feljelentkezési pontok IP címeit, melyek a felhasználói pontokra jellemző egyedi azonosítószámok. Az IP címek rögzítése statisztikai és biztonsági célokat szolgál, a Szolgáltató azokat maximum 180 napig tárolja. A Szolgáltató az IP címek kezelése során is az Info-tv rendelkezései szerint jár el.

17. Jogérvényesítés, jogorvoslat:

Az érintett az adatkezelőnél kérelmezheti, tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A fentiek szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a jogszabályokban  meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, az érintett a jogszabályban meghatározottak alapján  kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.  Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet a következő információk nyilvánosságra hozatalával is megtörténhet: az  adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a jogszabályban foglalt esetet.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a  határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintettek az adatkezelést érintő panaszaikkal kifogásaikkal elsődlegesen a Szolgáltatóhoz fordulhatnak, aki minden tőle telhető intézkedést megtesz az esetleges jogsérelmek megszüntetése és a mindkét fél számára megnyugtató módon történő kezelése érdekében. A Felhasználók,  az adatkezelő által számukra megnyugtatóan nem kezelt  panaszukkal a Tatabányai Járásbírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak. (NAIH Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Pándi Ákos
CKR Informatikai Kft.
ügyvezetője

ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató
Cookie tájékoztató
GYIK
Impresszum
Médiaajánlat
Civil Körözés No Secret - Poligráf Penta-NET Infactor