A weboldal használatával Ön jóváhagyja a cookie-k alkalmazását. Cookie szabályzat Rendben
 
Hirdetés

Általános szerződési feltételek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Civil Körözési Rendszer használatához

A CKR Informatikai Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 6. cégjegyzékszám: 11-09-022847 továbbiakban: Szolgáltató), ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó), illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.ckr.hu, (egyéb elérési útvonal: www.civilkorozes.hu)   honlapon keresztül (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos alapvető jogokat és kötelezettségeket.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi  a Szolgáltató által, a fenti honlapon keresztül nyújtott szerződésre (továbbiakban: szerződés) nézve irányadóak, feltéve, hogy a szerződő felek  írásbeli megállapodás keretében ettől eltérően nem rendelkeznek.

A honlap által nyújtott bármely, díjköteles és ingyenes szolgáltatás igénybevétele minden Felhasználó számára az ÁSZF elfogadásához kötött. A Felhasználók a honlap használatának megkezdésével, mint ráutaló magatartással, egyúttal elfogadják az ÁSZF-ben foglalt felhasználási feltételeket is. A honlapot minden Felhasználó csak saját felelőségére és önkéntes kockázatvállalás mellett használhatja. A Szolgáltató által a honlapra feltöltött tartalmakat, a Szolgáltató kizárólag tájékoztató jellegű adatoknak tekinti. A Felhasználók által feltöltött adattartalmak hitelességéért a Szolgáltató semminemű felelőséget nem vállal.

A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Szolgáltató jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja.

A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

A szolgáltatás tárgya, tartalma

Szolgáltató a Felhasználók számára lehetőséget biztosít  bejelentéseknek és közösséget érintő felhívásoknak  (továbbiakban: körözések) a honlapra történő feltöltésére, a  következő esetekben :

Hozzátartozóik, állataik vagy tárgyaik eltűnése, személyek állatok vagy tárgyak találása, valamint sérelmükre, vagy általuk képviselt személy sérelmére történt jogsértések  esetén. A felhasználóknak lehetőségük van továbbá a honlapon megjelenő körözéseket kommentálni, valamint a honlapon található fórum tartalmát olvasni és abban bejegyzéseket feltölteni. 

A Szolgáltató lehetőséget biztosít továbbá  a Felhasználók körözéseik kiemelésére, az „Érték / infó trezor” és a „Fürkész” funkciók használatára, valamint banner reklámjaik (továbbiakban: hirdetés) honlapon történő folyamatos közzétételére.

Regisztráció,használat, felelősség, korlátozás, fizetés

A honlap Szolgáltató által feltöltött tartalmának, valamint a Felhasználók által közzétett körözések tartalmának megtekintése, az azok között történő keresés ingyenesen, regisztráció nélkül megtehető.

A honlapon a Szolgáltató által ingyenesen biztosított felületen a Felhasználó helyezheti el bejelentéseit adhatja ki körözéseit.

Az ingyenesen feltöltött bejelentések / körözések  közzététele a Felhasználó által önállóan történik. Az így feltöltött tartalom minden Felhasználó számára elérhetővé válik az oldalon. A körözés közzétételének időintervallumát a Felhasználók önállóan állíthatják be, illetve körözéseiket bármikor önállóan törölhetik.   A  6 hónap időtartamon túl a honlapon lévő körözések tartalmát a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is törölheti az adatbázisból.

A Felhasználók számára a honlapon nyújtott alapszolgáltatások két lépcsős (Szolgáltató által küldött megerősítő  e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéses) regisztrációt követően ingyenesen, míg más extra szolgáltatások fizetés ellenében érhetőek el.

A Felhasználó regisztrációkor  önálló felhasználói fiókot hoz létre, amelyet a Felhasználó által megadott felhasználó név, mint egyedi azonosító azonosít.

A felhasználói fiók a Felhasználó által meghatározott, felhasználó név és jelszó megadásával  érhető el.

A Felhasználó bármikor törölheti felhasználói fiókját, mellyel együtt a felhasználó által aktuálisan feltöltött körözések is törlődnek a rendszerből. A felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait nem veheti igénybe.

Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok valótlan elemeket is tartalmaznak.

Amennyiben Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, közízlést- vagy jogszabályt sértenek, valamint az honlaphoz nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmaznak akkor a Szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt.

Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a honlap és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a honlap folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Szolgáltatótól független körülmények okoznak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a honlap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat.

Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver  vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.

Szolgáltató a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja.

Szolgáltató nem felelős az olyan esetekben bekövetkezett kárért, melyek azért következhettek be, mivel a Felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.

Felhasználó által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Szolgáltatót semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni. A Szolgáltató a hatáskörrel rendelkező hatóságok megkeresésére, a jogszabályok által biztosított keretek között, jogosult a honlapon a Felhasználók által elhelyezett jogsértő tartalmak archiválására és ezen adatok továbbítására, a megkereső hatóságok fel. 

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a honlapon tilos bármi nemű politikai vonatkozású tartalom elhelyezése. Azt ilyen jellegű tartalmakat a Szolgáltató törölheti és a Felhasználót figyelmeztetheti.

Azon Felhasználó, aki egyszeri figyelmeztetést követően újra tiltott tartalmat helyeznek el a honlapon a rendszerből kitilthatók, mellyel egy időben az esetlegesen érvényben lévő körözésük, illetőleg egyéb előfizetett szolgáltatásaik is törlődnek a rendszerből. Az ilyen esetek az ÁSZF súlyos megsértésének minősülnek, a Szolgáltató az igénybevett szolgáltatások ellenértékét vissza nem fizeti. 

Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Felhasználó minősül szolgáltatónak.

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a bejelentései, körözés kiadásai tekintetében a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek, vagy törvényes képviselőik hozzájárulásával rendelkezik, a személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat nem sérti, illetve a vonatkozó hatályos jogszabályokat betartja.

A Felhasználó által a honlapra feltöltött képeket Szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

Szolgáltató extra fizetős szolgáltatásait a honlap ezen módon megjelölt része tartalmazza ,míg a  Felhasználó  által igénybe vehető kedvezményekről a Szolgáltató ad felvilágosítást.

A Felhasználók a következő extra szolgáltatásokat vehetik igénybe ellenérték fejében:  kiadott körözés  kiemelése;  S.O.S értesítés ,Fürkész, Érték/ infó trezor .  

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat és az ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások vásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a honlap oldal vonatkozó része és annak leírása tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlási folyamatokra.

A díjakat a Felhasználó emelt díjas telefonhívás, illetve emelt díjas SMS, illetőleg bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A megfizetett díjról a Szolgáltató, a Voxinfo Kft. (Cg. 01-09-562739; székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 132.; adószám: 12180439-2-41, http://www.voxpay.hu) rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. Ha a Felhasználó igénybe veszi a honlap díjköteles szolgáltatásainak valamelyikét, majd a fizetési lehetőségek kiválasztása során a bakkártyás fizetést lehetőségét választja, illetőleg ezen fizetési módozatot igénybe is veszi, e tevékenységével visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból nem került megkezdésre.

A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének a Szolgáltató történő érkezését követően az első munkanapon, legfeljebb 1 órán belül teljesíti, amennyiben a bejelentés/körözés kiadás megfelel a jelen Szabályzatnak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

A  CKR Informatikai Kft. a  www.ckr.hu, (egyéb elérsi útvonal: www.civilkorozes.hu)  nevű internetes honlap és adatbázis, előállítója valamint fenntartója.

Az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 84/A. § (1) bekezdése alapján az adatbázis előállítójának hozzájárulása nélkül az adatbázisból másolni vagy nyilvánossághoz közvetíteni, jogellenes cselekmény.

 A CKR Informatikai Kft. minden jogi eszközt igénybe vesz ezen cselekményekkel  szemben.

A Szolgáltató ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

telefonszám: +36 -70-882-2091

postacím: 2800 Tatabánya, Teleki L. u. 6.

elektronikus levelezési cím: info@ckr.hu

panaszügyintézés helye: a Szolgáltató fentiekben feltüntetett székhelye.

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, melyet a Szolgáltató 15 napon belül kivizsgál és írásban, vagy ha a Felhasználó kéri, az általa megadott e-mail címen értesíti a Felhasználót a kivizsgálás eredményéről.

 

             Pándi Ákos
ügyvezető CKR Informatikai Kft.

ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató
Cookie tájékoztató
GYIK
Impresszum
Médiaajánlat
Civil Körözés No Secret - Poligráf Penta-NET Infactor